Gratis levering & retourneren Risicovrije proefperiode van 80 nachten Garanties op alle producten

Algemene Voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") helpen om de website www.octasmart.nl een veilige plaats te houden om te handelen en omschrijven het volledige toepassingsgebied van elke overeenkomst die tussen u en in verband met de website www.octasmart.nl ("de Site") is opgesteld. U dient te begrijpen dat u door het plaatsen van een bestelling de volgende voorwaarden accepteert:

Algemeen


Studio Moderna International SA (SMISA)
Via Industrie 25

6512 Giubiasco

Zwitserland

 

2. Uw contract voor aankopen via de Site is met SMISA, en u erplicht zich ertoe dat alle door u bestelde producten uitsluitend voor uw eigen privé- en huishoudelijk gebruik zijn.

3. U dient minimaal 18 jaar oud te zijn om op deze Site een bestelling te mogen plaatsen. Als u jonger bent dan 18 jaar, mag u alleen samen met en onder toezicht van een ouder of voogd bestellen. 

4. U gaat ermee akkoord dat e-mail kan worden gebruikt als communicatiemiddel op afstand.

5. Vanaf het moment dat u een e-mail ontvangt (ongeacht of u die e-mail leest of niet) waarin SMISA  uw bestelling accepteert en wordt bevestigd dat SMISA de volledige betaling via Klarna heeft ontvangen voor alle producten die u heeft besteld, bestaat er een contract voor de verkoop van (een) product(en) tussen u en SMISA . Deze aanvaarding wordt als volledig beschouwd en wordt voor alle doeleinden geacht effectief aan u te zijn gecommuniceerd op het moment dat u de e-mail van SMISA ontvangt. 


6. Deze bevestigingsemail komt neer op een aanvaarding door SMISA van uw aanbod om producten te kopen van SMISA of een derde leverancier die namens u door SMISA wordt ingeschakeld. 

 

7. De bevestigingsemail zal ook een link bevatten naar de Site waar u deze Voorwaarden kunt nalezen en die conform paragraaf 39 hieronder van tijd tot tijd gewijzigd worden. 

8. U dient zo snel mogelijk te controleren of de gegevens in de bevestigingse-mail correct zijn en wij raden u aan een kopie van de bevestigingse-mail te bewaren.


9. SMISA zal uw persoonlijke gegevens en uw creditcard- of bankpasgegevens niet met derden delen. We hebben het recht om uw persoonlijke gegevens te verwerken conform de voorwaarden van ons Privacybeleid. Lees dit document voor meer informatie. 


10. U gaat ermee akkoord dat alle gegevens die u aan SMISA verstrekt met het oog op het bestellen of kopen van producten of diensten correct zijn, dat de creditcard of bankpas die u gebruikt van u is en dat u over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van de bestelde producten of diensten te dekken. 

 

11. Als er wijzigingen zijn in de door u verstrekte gegevens, is het uw verantwoordelijkheid om SMISA daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

 

12. U kunt uw rechten uit hoofde van het contract met SMISA niet overdragen. 


13. U kunt uw bestelling annuleren voordat deze wordt verwerkt door rechtstreeks contact op te nemen met onze klantenservice via e-mail op customercare@octasmart.nl.

 

U kunt het contract ook op elk moment herroepen nadat het product is verzonden. Herroeping geschiedt door het versturen van een kennisgeving van annulering per e-mail aan SMISA, waarbij u uw naam, adres en bestelreferentienummer moet vermelden.

 

Als u de producten al heeft ontvangen maar niet tevreden bent met het product, kunt u deze producten ook binnen de proefperiode van 80 nachten retourneren. U moet rechtstreeks contact opnemen met onze klantenservice via e-mail op customercare@octasmart.nl.

 

Binnen de proefperiode van 80 nachten bij matrassen heeft u de mogelijkheid om het matras om te ruilen voor een ander matras, mits het nieuwe matras dezelfde afmetingen heeft. Daarnaast kunt u alleen onbeschadigde en schone matrassen omruilen. De omruilkosten zijn voor uw rekening. De proefperiode gaat in op de dag van levering van het eerste matras. Bij een nieuw matras krijgt u dus geen nieuwe proefperiode.

 

Na retournering van producten conform deze voorwaarden, zal SMISA binnen 14 dagen aan u de aankoopprijs van de producten terugbetalen via uw oorspronkelijke betaalmethode. In voorkomend geval zal SMISA eventuele aanvullende douanerechten terugbetalen die door u zijn betaald
na ontvangst van het relevante douanebewijs. Als u klachten heeft over een online transactie, neem dan per e-mail contact op met onze klantenservice via customercare@octasmart.nl

 

Als u uw klacht wilt escaleren, heeft de Europese Commissie een online dienst opgezet om geschillen over online transacties op te lossen. Ga voor meer informatie naar de website voor online geschillenbeslechting op ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

14. Zodra SMISA de melding van u heeft ontvangen dat u het contract wilt herroepen (conform deze voorwaarden), wordt elk bedrag dat van uw creditcard/rekening aan SMISA is afgeschreven in verband met uw bestelling zo snel mogelijk op uw (creditcard)rekening eruggestort, en in ieder geval binnen 14 dagen na uw bestelling, op voorwaarde dat de producten die u wenst te retourneren door SMISA zijn ontvangen in de staat waarin ze zich bevonden toen ze bij u werden afgeleverd.

 

15. Wanneer defecte producten worden geretourneerd, worden er geen kosten in rekening gebracht voor de retourzending. SMISA behoudt zich het recht voor om kosten in rekening te brengen voor het ontvangen van geretourneerde producten in omstandigheden waarin ze niet defect zijn, maar u uw bestelling heeft geannuleerd. Uw wettelijke rechten worden niet aangetast. 

16. Alle gesprekken met de klantenservice van SMISA of de bestellijn van SMISA kunnen worden opgenomen voor doeleinden van training en kwaliteitsbewaking. 

Aansprakelijkheid 


17. Deze clausule is alleen van toepassing voor zover toegestaan door de wet. Voor alle duidelijkheid sluit SMISA geen enkele aansprakelijkheid uit of beperkt deze niet voor:


(a) persoonlijk letsel (inclusief ziekte en overlijden) wanneer een dergelijk letsel het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van SMISA, of dat van de werknemers, tussenpersonen of onderaannemers van SMISA of; 

(b) frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

 

18. SMISA aanvaardt geen aansprakelijkheid (behalve zoals hieronder uiteengezet) voor eventuele fouten en omissies, en behoudt zich het recht voor om informatie, prijzen, specificaties en omschrijvingen van vermelde producten, producten en diensten te wijzigen.

 
19. Als er een fout wordt ontdekt in de prijs van de door u bestelde producten, zullen we u daarover zo snel mogelijk informeren. In het geval dat u een product bestelt en de prijs die op de Site is gepubliceerd om welke reden dan ook onjuist is en waarvan u redelijkerwijs had kunnen aannemen dat deze prijs onjuist is, zullen we contact met u opnemen om u de juiste prijs te laten weten en u vragen of u nog steeds wilt dat wij uw bestelling tegen de juiste prijs uitvoeren.

 

Indien u redelijkerwijs had kunnen aannemen dat de prijs op de Site onjuist is, is SMISA niet verplicht om een bestelling uit te voeren voor een product waarvoor werd geadverteerd tegen een onjuiste prijs. In dat geval, geven wij u de mogelijkheid om de bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen of, als u dat wilt, de bestelling in zijn geheel te annuleren. Als u annuleert en de producten al heeft betaald in de omstandigheden die in deze clausule beschreven staan, zullen we het volledige bedrag restitueren conform deze voorwaarden.

 

20. SMISA zal haar best doen om fouten en omissies zo snel mogelijk te corrigeren nadat we ervan op de hoogte zijn gesteld.

 
21. Voor zover toegestaan door de wet, biedt SMISA deze Site en de inhoud ervan aan op een ‘zoals het is’ - basis en geeft geen (en verwerpt uitdrukkelijk alle) verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze Site of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze Site, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald
doel. Bovendien verklaart of garandeert SMISA niet dat de informatie op of via deze Site juist, volledig of actueel is.

 
22. In het onwaarschijnlijke geval dat u producten ontvangt die u niet besteld heeft of die beschadigd of defect zijn, of van een andere hoeveelheid dan die op uw bestelformulier vermeld staan, zal SMISA naar eigen keuze elk tekort of niet-levering goedmaken, beschadigde of defecte producten vervangen of repareren, of u het bedrag terugbetalen dat u voor de producten in kwestie hebt betaald, op voorwaarde dat u SMISA binnen 10 werkdagen na levering van de producten schriftelijk op de hoogte stelt van het probleem op het adres vermeld in de bevestigingse-mail.

NIETS IN DEZE CLAUSULE BEÏNVLOEDT UW WETTELIJKE RECHTEN.

 

23. U en SMISA zijn op grond van deze Voorwaarden alleen aansprakelijk voor verliezen die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg zijn van de desbetreffende tekotkoming in de nakoming van het contract.

 

24. De producten die op of via de Site worden verkocht, zijn uitsluitend bedoeld voor particulier huishoudelijk en consumentengebruik. SMISA aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor enige indirecte schade, gevolgschade, verlies van gegevens, verlies van inkomsten of winst, verlies van materiële schade en/of verlies van vorderingen van derden die voortvloeien uit het gebruik van de Site of voor alle producten of diensten die zijn gekocht bij SMISA . 

25. Alle producten vallen onder de volgende Octasmart-garanties; een garantie van 2 jaar op kussens, een beperkte garantie van 8 jaar op topdekmatrassen en een beperkte garantie van 18 jaar op alle matrassen. De garantietermijnen gaan in op de dag van aankoop. Kijk voor meer informatie, waaronder de voorwaarden voor de garanties, op onze Garantiepagina.

 

Als uw product tijdens de garantie defect raakt, neem dan contact op met SMISA, waarop wij u zullen adviseren waar u het product ter reparatie naartoe kunt sturen. Het is een fabrieksgarantie waarvoor verzendkosten in rekening worden gebracht om het product terug te sturen naar het relevante servicecentrum.

Bestellingen verwerken 

 

26. Elke aankoop die u doet, wordt geacht in Nederland te zijn gedaan. De Nederlandse wetgeving is van toepassing op elk aspect van overeenkomsten met betrekking tot aankopen die via de Site worden gedaan.

 

27. SMISA streeft ernaar om alle producten die op voorraad zijn binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling te verzenden. We raden u aan om de Site te raadplegen voor de meest recente levertijden van elk product. Als u meerdere producten in één bestelling koopt, ontvangt u mogelijk een gesplitste levering, afhankelijk van de magazijnlocaties. Uw bestelling kan vertraging oplopen als het product bij onze leveranciers niet op voorraad is. Sommige producten zijn mogelijk niet leverbaar en de actuele voorraadstatus is indicatief. We kunnen geen datums vermelden waarop onze leveranciers een product op voorraad kunnen krijgen.

 

28. Ons standaardretourbeleid is van toepassing op alle aankopen bij SMISA. Zie voor meer informatie ons Retourbeleid

Levering/Titel/Risico

29. De vermelde termijn waarbinnen u uw bestelling ontvangt, is indicatief. De producten worden verzonden naar het adres dat u tijdens uw bestelling heeft ingevuld en dat in de Orderbevestiging is vermeld. Houd er rekening mee dat uw bestelde producten niet persé gelijktijdig naar u worden verzonden. U kunt uw volledige bestelling bij ons annuleren als de volgende termijnen die deel uitmaken van uw bestelling niet worden geleverd. 

30. Het eigendomsrecht van elk besteld product wordt aan u overgedragen zodra SMISA de volledige betaling voor dat product heeft ontvangen. Het risico van elk besteld product wordt bij levering aan u overgedragen.

 

31. SMISA kan overal in Nederland bezorgen.

Diversen

32. We zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige vertraging in de levering van bestelde producten of andere zaken voor zover de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis buiten onze redelijke controle, inclusief maar niet beperkt tot natuurrampen, oorlog, overstroming, brand, arbeidsconflicten, stakingen, lockdowns, rellen, onlusten, opzettelijke schade, explosies, overheidshandelingen en andere soortgelijke gebeurtenissen.

 

33. Wij zijn niet aansprakelijk (inclusief aansprakelijkheid voor nalatigheid) voor het handelen of nalaten van aanbieders van telecommunicatiediensten of voor storingen of storingen in hun netwerken en apparatuur. 

 

34. Geen enkele verklaring van afstand door ons van enige schending van deze voorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van enige volgende schending van dezelfde of enige andere bepaling. 

 

35. U mag geen ongeoorloofde framing van, of deeplinking naar, de Site of de creatie van afgeleide werken daarvan vanaf een andere website onder uw beheer of controle toestaan, creëren. 

36. In deze Voorwaarden betekenen "Intellectuele eigendomsrechten" octrooien, databankrechten, auteursrechten, ontwerprechten (wel of niet geregistreerd), handelsmerken (wel of niet gedeponeerd) en andere soortgelijke rechten, samen met het recht om de bescherming van dergelijke rechten. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Site zijn eigendom van SMISA. 

37. Onder voorbehoud van de aan u verleende licentie om de Site te gebruiken, behoudt SMISA zich alle rechten, titels en belangen voor in haar Intellectuele Eigendomsrechten op de Site. Alle goodwill die voortvloeit uit het gebruik van SMISA en de handelsmerken, handels- en bedrijfsnamen en dienstmerken van SMISA en zijn gelieerde ondernemingen in het kader van het contract tussen SMISA en u (de “Overeenkomst”), komt, voor zover van toepassing, toe aan SMISA en zijn gelieerde ondernemingen.

 

38. Het is onrechtmatig om een valse naam of een bekende ongeldige creditcard te gebruiken om te bestellen. Iedereen die betrapt wordt op het opzettelijk invoeren van een foutieve of fictieve bestelling zal worden vervolgd in de ruimste zin van de wet. SMISA volgt de elektronische 'vingerafdrukken' van elke bestelling die op octasmart.nl wordt geplaatst om ons en alle legitieme autoriteiten voor misdaadpreventie en -vervolging in staat te stellen individuele gebruikers te traceren die zich bezighouden met criminele activiteiten op de Site. 

39. We behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen en om uw toegang tot de Site onmiddellijk en zonder kennisgeving aan u op te schorten of te beëindigen, indien:-

(i) u nalaat ons te betalen wanneer u betaling aan ons verschuldigd bent; 
(ii) u de voorwaarden van deze Voorwaarden schendt (herhaaldelijk of anderszins);
(iii) u ons daarom verzoekt;

(iv) u ons niet binnen een redelijke termijn voldoende informatie verstrekt om ons in staat te stellen de nauwkeurigheid en geldigheid van de door u verstrekte informatie of uw identiteit te bepalen; of

(v) we vermoeden dat u betrokken bent geweest, of op het punt staat betrokken te zijn, of op enigerlei wijze betrokken bent geweest, bij frauduleuze of illegale activiteiten op de Site.


40. SMISA kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de nieuwe versie op de Site plaatsen. Voor gebruikers die voor de eerste keer producten kopen of zich op de Site registreren, zijn alle aankopen vanaf de datum waarop de gewijzigde voorwaarden op de Site zijn geplaatst, onderworpen aan die nieuwe voorwaarden. Anders zullen dergelijke wijzigingen dertig dagen na plaatsing van kracht zijn voor bestaande gebruikers van de gewijzigde versie op de Site.


Als u de Site blijft gebruiken nadat SMISA eventuele wijzigingen heeft gepubliceerd, betekent dit dat u met dergelijke wijzigingen akkoord gaat. Als u niet akkoord gaat met eventuele wijzigingen in deze Voorwaarden, is uw enige remedie het gebruik van de Site te staken. 

41. Deze Voorwaarden vervangen alle andere voorwaarden, afspraken, toezeggingen, overeenkomsten of verklaringen (behalve frauduleuze, verkeerde voorstellingen) met betrekking tot uw aankoop, zowel mondeling als schriftelijk, en bevatten de volledige overeenkomst tussen u en met u met betrekking tot uw aankoop.


SMISA raadt u aan een kopie van deze Voorwaarden te bewaren zodra SMISA uw bestelling heeft geaccepteerd. Wij bewaren een kopie van het contract dat u met SMISA heeft gesloten. U wordt geadviseerd om alle informatie op de Site volledig te lezen (en bent verantwoordelijk voor het lezen ervan).

 

42. Als een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit als geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, blijft de geldigheid van de overige delen van deze Voorwaarden en de rest van de betreffende bepaling onaangetast. 

 

43. Op deze Voorwaarden Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Nabestellingen

Als een product niet op voorraad is, zullen we dat nabestellen voor u. U krijgt altijd een e-mail met de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren als u niet wilt wachten.

 

Btw-kosten

Alle online bestellingen zijn inclusief BTW tegen het geldende standaardtarief.

 

Veiligheid Gegarandeerd/80 nachten risicovrij proberen

Geselecteerde producten worden geleverd met fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantie-informatie van elk afzonderlijk product. Daarnaast hanteren we een risicovrije proefperiode van 80 nachten, zodat u het kunt "kopen en proberen". Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper en het originele aankoopbewijs dient te worden overlegd om te bewijzen dat deze bij een erkende leverancier is gekocht. De Garantie is niet overdraagbaar en zal niet van toepassing zijn of worden overgedragen op geruilde producten.

 

Kortingen & aanbiedingen

Alle kortingen en aanbiedingen zijn onderhevig aan verandering, annulering en kunnen op elk moment worden ingetrokken. Dit kan zonder enige voorafgaande kennisgeving. SMISA behoudt zich het recht voor om het gebruik van vouchers, kortingen of aanbiedingen te weigeren indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de betreffende vouchers, kortingen of aanbiedingen.

Promoties

 

1. De "Promotor" van de prijstrekking is SMISA. Via Industrie 25, 6512 Giubiasco, Zwitserland. Geregistreerd onder ondernemingsnummer CHE-109.409.488

 

2. De Promotor en alle deelnemers erkennen dat Facebook en Instagram op geen enkele manier verantwoordelijk zijn voor het beheer of de uitvoering van de promotie en dat de promotie niet wordt gesponsord of onderschreven door Facebook of Instagram.

 

3. De promotiedata staan vermeld op de individuele social posts.

 

4. Alle winnaars worden bekend gemaakt via onze Instagram-en/of Facebook-pagina.

 

5. Voor deelname aan een promotie dient u ervoor te zorgen dat u de individuele promotieregels volgt en ervoor zorgt dat u Octasmart's Facebook-pagina Octasmart Nederland of Instagram @octasmart_nl volgt.

 

6. Promoties zijn alleen toegankelijk voor mensen die minstens 18 jaar zijn en woonachtig zijn in Nederland.

 

7. Inzendingen (inclusief maar niet beperkt tot tekst en foto's) voor een promotie mogen geen inhoud bevatten die lasterlijk, smadelijk, racistisch, homofoob, denigrerend, pornografisch, obsceen, seksistisch, illegaal en/of anderszins ongepast is. Deelnemers mogen niets illegaals en/of gevaarlijks doen en/of dat zichzelf of anderen in gevaar zou brengen. U moet vooraf toestemming krijgen van iedereen die in uw inzending
voorkomt.

 

8. Elke deelnemer onder de 18 jaar moet toestemming hebben van een ouder/voogd om aan een promotie deel te mogen nemen. De winnaar
onder de 18 jaar moet een schriftelijke toestemming van een ouder/voogd overleggen dat hij/zij aan de promotie mag deelnemen en de prijzen kan
accepteren.

 

9. Alle inzendingen die via Facebook en Instagram worden ingediend, maken evenveel kans op het winnen van de prijs. 

 

10. Een inzending is beperkt tot één inzending per deelnemer (behalve waar bonusinzendingen kunnen worden verkregen via het delen
van Instagram-verhalen).

 

11. De winnende kandidaat wordt willekeurig geselecteerd via een computerproces dat aantoonbaar willekeurige resultaten oplevert, bijvoorbeeld een generator voor willekeurige getallen. De beslissingen van de jury zijn definitief en hier wordt niet over gecorrespondeerd.

 

12. Per promotie is er één hoofdprijs, tenzij anders vermeld.

 

13. Octasmart Nederland neemt via een bericht op sociale media rechtstreeks contact op met de winnaar. De winnaar moet binnen 48 uur een rechtstreeks bericht naar Octasmart Nederland sturen via sociale media met zijn of haar naam en adres. Als we binnen 48 uur niets van u horen, vervalt uw prijs. 

 

14. Deelnemers behouden het auteursrecht op hun ingediende inzendingen, maar door deel te nemen, verlenen alle deelnemers de Promotor een wereldwijde royaltyvrije, eeuwigdurende licentie om elke inzending in alle media (inclusief print en online) te bewerken, te publiceren en te
gebruiken voor publiciteits- en nieuwsdoeleinden. De Promotor behoudt zich het recht voor om andere inzendingen (inclusief delen van inzendingen) dan de winnende inzending te publiceren en publicatie betekent niet noodzakelijk dat de deelnemer een prijs heeft gewonnen.

 

15. De promotor die een opmerking deelt op zijn sociale kanalen die als inzending is ingediend, geeft niet aan dat de deelnemer een prijs heeft gewonnen.

 

16. De prijs is niet overdraagbaar en er zijn geen geldelijke alternatieven voor de prijs, geheel of gedeeltelijk.

 

17. De winnaar moet deelnemen aan redelijke publiciteit met betrekking tot deze Promotie (alle online/gedrukte publiciteit
met de voornaam, prijs en foto's van de winnaars).

 

18. SMISA behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

 

19. Met deelname stemmen alle in aanmerking komende deelnemers ermee in zich te houden aan al deze Voorwaarden.

Winkelwagon

Uw winkelwagen is momenteel leeg.